Angie + Muang | Cinema

at Crystal Hotel

ช่างวีดีโอ หาดใหญ่

บรรยากาศงานมงคลสมรสพิธีจีน ของคุณแอลจี้และคุณเหมือง ณ ห้องประกายกาญจน์ โรงแรม Crystal หาดใหญ่ ถ่ายวีดีโอ โดย ช่างวีดีโอหาดใหญ่ 080.706.8956

 

BACK TO GALLERY

Social Share :